VALGORDNINGEN.NO

"Enhver har rett til å ta del i sitt lands styre, direkte eller gjennom fritt valgte representanter."

"Folkets vilje skal være grunnlaget for offentlig myndighet.

Denne vilje skal komme til uttrykk gjennom periodiske og reelle valg med allmenn og lik stemmerett...."


Store Norske Leksikon har rett, Stortinget tar feil

Store Norske Leksikon har helt rett når de skriver at "Grunnleggende for demokratiet er muligheten innbyggerne har til å påvirke viktige politiske vedtak beslutninger, og det får man først og fremst gjennom å bruke stemmeretten sin, og gjennom muligheten til å stille som kandidat i valg. Jo flere som har stemmerett og som bruker den, dess bedre fungerer demokratiet etter hensikten"

Kilde: https://snl.no/demokrati

 

Stortinget har dessverre ikke rett når de skriver dette: "Alle norske statsborgere som er over 18 år, eller fyller 18 i løpet av valgåret, kan stemme. På den måten er man med å avgjøre sammensetningen av partier på Stortinget." 

Kilde: https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/stortinget-undervisning/videregaende-skole/hvordan-foregar-stortingsvalg/

Årsaken til at de tar feil er selvsagt at mange de velgerne som stemmer på et parti som faller under sperregrensen, blir diskriminert av styringstillegget, arealtillegget, fylkesinndelingen osv jo kan stemme - men de er ikke med på på avgjøre sammensetningen av partier på Stortinget. Det vil si: noen er med på å påvirke hvem som komme rpå Stortinget, noen er ikke, og noen er med på å påvirke Stortings-sammensetningen - men i langt mindre grad enn andre. Vi ser nå at mange partier er rett i nærheten av eller under sperregrensen, og vi kan lett risikere at nærmere en halv million velgere ved neste valg selvsagt kan stemme - men uten å være med på å avgjøre sammensetningen på Stortinget. I likhet med mange land vi ikke liker å bli sammenlignet med, har vi en valglov som diskriminerer politiske minoriteter. De politiske minoritetene er partier som Venstre, KrF om MdG. 

Å diskriminere politiske grupper på denne måten er i strid både med den norske grunnloven og menneskerettighetserklæringen.