Hvis man vil respektere distriktene: dobbeltstemmer i relevante saker

Over-representering av visse distrikter, samt inndelingen i fylker/valgdistrikter virker diskriminerende i sin nåværende form. Arealtillegget diskriminerer mange velgere, men tar hensyn til jorder, fjell og kratt. De store partiene bestemmer i praksis hva slags valgordning vi vil få, og de vil ha en valgordning som diskriminerer de små partiene og favoriserer de store.

Et av problemene med over-representering av visse fylker er selvsagt at andre fylker blir tilsvarende underrepresentert. I praksis fungerer dette slik at beboere av folkerike fylker blir diskriminert av beboere i områder med lite folk, men mange kvadratkilometer. Et annet problem er at selv om det er fint at f eks Finnmark - eller et hvilket som helst annet fylke - får ekstra stor bestemmelsesrett over saker som direkte angår deres eget fylker, handler jo de fleste problemer på Stortinget om nasjonal problematikk. 

At et lite fylkes partiapreferenser skal være med å å gi en skjevfordeling på Stortinget blir jo feil, og er en av årsakene (det er flere: arealtillegget, styringstilleget, distrikts-inndelingen slik den er nå, sperregrenser, utjevningsmandat-ordningen m.m.) til at vi stort sett ender opp med en regjering og statsminister som er uenig i med flertallet av velgerne. Men dersom man virkelig er interessert i desentralisering av makt/mer makt til distriktene, er det mange gode måter å løse dette på. Skal dette forbedres, kan man jo f. eks. gi representantene fra hvert fylke økt grad av stemmerett i saker som angår deres fylke. Dette kan f eks være å gi dem dobbeltstemme i slike saker, eller å gi hver stemme verdien av 1.5 stemme i disse sakene (igjen: kun i saker som er direkte relatert til fylkene de kommer fra). 

Man kan også (som tidligere nevnt her på valgordningen.no) gi visse fylker ekstramandater, men justere alt slik at den endelige partibalansen på Stortinget samsvarer med antall stemmer hvert parti fikk ved siste valg. Eller (en bedre løsning): man kan la være å gi dem ekstramandater, men sikre at de får et antall mandater som samsvarer med folketallet i hvert fylke eller valgdistrikt. Dette kan  kombineres med økt grad av stemmerett til representantene i saker som direkte/spesielt angår deres distrikt. 

En siste variant er at man lar fylkeskommunene bidra - på den måten at de (i saker som direkte angår fylke) også får f eks en stemmes verdi ved en Stortingsavgjørelse.

Det viktige er å unngå at beboere it ett eller flere fylker får unødvending makt over beboere i andre fylker. Dette er i strid med grunnloven og menneskerettighets-erklæriningen, men det er den ordningen vi har i dag. Dessuten har folk i Oslodistriktet like lite lyst til å bli ‘bestemt over av folk fra småfylkene som folk fra småfolkene har lyst til å bli bestemt over av folk fra Oslo.